MY FAVOURITE MOVIES TO WATCH WHILE AT HOME


There are many forms of spending free time. Most of us have our passions, which we like to cultivate at every opportunity. Although many of them require leaving the house, there are also those that are best done in our homes. In addition to reading books (which unfortunately I now have much less time for), I love watching movies and it's best once again the same ones that I love and to which I like to come back. Recent events have meant that many people are now at home, which can be quite frustrating and depressing especially for very active people. The most important thing in this period is to organize your time well. I asked you on Instagram recently if you would like to read about my favourite movies. The result was unanimous, that's why in today's post you will find my favourite titles, which I hope will make your time more enjoyable. Be sure to share your favourite movies. I would like to see something new myself!

. . . .

Wiele jest form spędzania wolnego czasu. Większość z nas ma swoje pasje, które lubi pielęgnować przy każdej możliwej okazji. Choć wiele z nich wymaga wyjścia z domu, są również takie, które najlepiej wykonuje się właśnie w naszym domowym zaciszu. Oprócz czytania książek (na które niestety mam teraz znacznie mniej czasu) uwielbiam oglądać filmy i to najlepiej kolejny raz te same, które uwielbiam, i do których lubię wracać. Ostatnie wydarzenia sprawiły, że wiele osób przebywa obecnie w domu, co szczególnie dla osób bardzo aktywnych może być dość frustrujące i dołujące. Najważniejsze w tym okresie jest aby dobrze zorganizować sobie czas. Pytałam Was ostatnio na Instagramie, czy chcielibyście przeczytać o moich ulubionych filmach. Wynik był jednogłośny, dlatego w dzisiejszym wpisie znajdziecie moja ulubione tytuły, które mam nadzieję umilą Wam czas. Koniecznie podzielcie się swoimi ulubionymi filmami. Sama chętnie obejrzę coś nowego!

1. “It's complicated” (2009)
It is the story of Jane (Meryl Streep), a mature woman, and the mother of three children, which has a great patisserie and divorce with Jake (played by Alec Baldwin) on her account. On the eve of the graduation of her son – Luke, Jane spends entrancing night with her ex-husband. This does not mean a happy ending, because Jake already has a new wife, and he does not even think about telling her the truth. This is the way these two mature people fall into a band of twisted, family vicissitudes and the matter gets more complicated when Jane meets handsome and funny Adam (Steve Martin), an architect who has to deal with the extension of her beautiful house.

1. “To skomplikowane”  (2009)
Jest to opowieść o Jane (Meryl Streep) dojrzałej kobiecie, matce dorosłych już dzieci, która ma na swoim koncie świetnie prosperującą cukiernię oraz rozwód z Jakiem (Alec Baldwin). W przeddzień rozdania dyplomów syna – Luka, Jane spędza upojną noc ze swoim byłym mężem. Nie oznacza to jednak szczęśliwego zakończenia, gdyż Jake ma już nową żonę, której ani myśli wyznać prawdy. Tym oto sposobem tych dwoje dojrzałych ludzi popada w pasmo zakręconych, rodzinnych perypetii a sprawy komplikują się jeszcze bardziej, kiedy na drodze Jane staje przystojny i zabawny Adam (Steve Martin), architekt, który ma zająć się rozbudowa jej jakże pięknego domu.

2. ”Lake House” (2006)
Lonely doctor - Kate Foster (Sandra Bullock) lives in a house by the lake. One day she decides to give up her life to start working in a clinic in Chicago. She leaves a letter in the mailbox addressed to the next occupant of the address where she requests to send all correspondence to her new address. She also explains that the dog footprints on the paint were already there when she moved in. However, another tenant, Alex (Keanu Reeves), a talented architect finds a completely different situation. The house seems to be a dirty, unkempt, and surrounded by brake. The footprints mentioned by Kate did not exist. A strange situation makes Alex write to Kate, explaining that a mistake was made and seems as no one had ever lived in that house. Kate takes the situation as an absurd because it has just been a week since she left the house. As a joke she tries to confirm the date and then it turns out that there is a two years’ time difference between them.

The story of two people, who fall in love while corresponding over the letters. They decide to take the risk to fight the time and meet.

2. „Dom nad jeziorem” (2006)
Samotna Pani doctor – Kate Foster (Sandra Bullock) mieszka w domu nad jeziorem. Pewnego dnia postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie aby rozpocząć pracę w klinice w Chicago. Zostawia ona list w skrzynce na listy skierowany do następnego lokatora z adresem pod który prosi o przesyłanie wszelkiej korespondencji. Wyjaśnia również, że ślady łap odciśnięte na farbie były już tam kiedy się wprowadzała. Niemniej jednak kolejny lokator, Alex (Keanu Reeves) utalentowany architekt zastaje zupełnie inna sytuację. Dom zdaje się być brudny, zaniedbany, otoczony chaszczami a ślady łap o których wspomniała Kate jakby nie istniały. Dziwna sytuacja sprawia, że Alex odpisuje Kate wyjaśniając, że zaszła pomyłka a w domu nikt wcześniej nie mieszkał. Dla Kate sytuacja wydaje się absurdalna gdyż dopiero co opuściła ten dom. Dla żartu próbuje więc potwierdzić datę i wtedy okazuje się, że dzielą ich dwa lata różnicy czasowej. 
Historia dwojga ludzi, którzy przez listy zakochują się w sobie. Próbując zwalczyć dzielący ich czas decydują się odnaleźć. Podejmują tym samym ryzyko, że mogę stracić siebie raz na zawsze.

3. "The Ugly Truth" (2009)
It is a funny romantic comedy, whose main character is Abby (Katherine Heigl), television producer, who as romantic from her own choice earnestly try to find the ideal partner that will meet all of her requirements. One day in the TV station where she works appears Mike (Gerard Butler), who has become the new star of their TV show. Everything would be fine if not for the fact that Mike is a regular celebrity with very chauvinistic views. When Abby accidentally meets her neighbour Colin, who in addition is a doctor, Mike tries to convince her to listen to his theories and act in accordance with what he will tell her what will enable her to be with Colin. However, despite the fact that he seemed to be an ideal man, with time it is her strange relationship with Mike that makes her to discover new feelings.

I love Gerard Butler with great love (sorry, honey: *), that's why I watch every movie in which I play very often (well except maybe P.S. I love you, at which I always cry). By the way, have you seen the "Hunter Killer" in which he also plays a main character? A great movie that I also recommend.

3. “Brzydka prawda” (2009)
Jest to zabawna komedia romantyczna, której główną bohaterką jest Abby (Katherine Heigl) producentka telewizyjna, która jako romantyczka z wyboru usilnie próbuje odnaleźć idealnego partnera, który spełni wszystkie jej wymogi. Pewnego dnia w stacji telewizyjnej, w której pracuje pojawia się Mike (Gerard Butler), który ma zostać nowym prowadzącym telewizyjnego show. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie fakt, że Mike jest zwykłym celebrytą o bardzo szowinistycznych poglądach. Kiedy przypadkiem Abby poznaje swojego sąsiada Colina, który w dodatku jest lekarzem, Mike próbuje namówić ją aby posłuchała jego teorii i postępowała zgodnie z tym co jej powie a dzięki temu uda jej się zdobyć Colina. Niemniej jednak pomimo tego, że zdawał się on być mężczyzną idealnym, z czasem to właśnie jej dziwna relacja z Mikiem zacznie budzić w niej nowe uczucia.

Gerarda Butlera uwielbiam miłością wielką (przepraszam kochanie :*), dlatego każdy film, w którym gra oglądam z dużą częstotliwością (no może za wyjątkiem P.S. Kocham Cię, przy którym za bardzo się wzruszam). Swoją drogą widzieliście „Ocean ognia”, w którym również gra główną rolę? Świetny film, który również polecam. 

4. "Message in a Bottle" (1999)
It is a film based on the story of journalist Theresa Osborne living in Chicago (Robin Wright Penn), who during her morning run along the beach finds drifting in the sea glass bottle with a letter inside. This letter is a very sad love message from an anonymous sender. As a journalist, Theresa decides to learn more about the mysterious list, and therefore decides to publish it in the newspaper, in which she works. In response, the editors get full information including more letters, which bring her to its author. It turns out that it is a widower Garret Blake (Kevin Costner) from North Carolina.

Captivated by the contents of the letter Theresa decides to visit him. Then begins the story of a difficult love of a mature woman with a child and a widower, who tragically lost his beloved wife. Unfortunately, Theresa never confesses the truth about the discovered letters, which, moreover, are the reason for her visit. The lie has short legs and Theresa will soon have to face the consequences.

4. “List w butelce” (1999)
Jest to film oparty na historii dziennikarki Theresy Osborne mieszkającej w Chicago (Robin Wright Penn), która podczas swojego porannego biegu wzdłuż plaży odnajduje dryfującą brzegiem morza szklaną butelkę z listem w środku. Zawartość tego listu to bardzo smutna miłosna wiadomość od anonimowego nadawcy. Jak przystało na dziennikarkę, Theresa postanawia dowiedzieć się więcej o tajemniczym liście dlatego decyduje się opublikować go w gazecie, w której pracuje.  W odpowiedzi redakcja dostaje pełno informacji a w tym kolejne listy, które doprowadzają ją do jego autora. Okazuje się nim być wdowiec Garret Blake (Kevin Costner) z Północnej Karoliny.

Zauroczona treścią listu Theresa, postanawia go odwiedzić. Wtem rozpoczyna się historia trudnej miłości dojrzałej kobiety z dzieckiem oraz wdowca, który w tragicznych okolicznościach stracił swą ukochana. Niestety Theresa nigdy nie wyznaje prawdy o odnalezionych listach, które zresztą są powodem jej odwiedzin. Kłamstwo ma krótkie nogi i Theresa wkrótce się o tym przekona.

5. „A good year” (2006)
            Definitely my favourite. This is one of those films that my husband and I watch on average once a month. It tells the story of the cynical broker Max Skinner, who lives in London. One day, when he receives a letter informing about the death of his uncle, Max is forced to go to Provence to settle inheritance matters. There is a magical Chateau (where the main character spent his childhood), a vineyard and lots of memories waiting for him. Although Max is initially determined to sell the property, beautiful Fanny Chenal stands on his way, in which Marion Cotillard plays the role of turning his orderly world upside down.

What captivates me most in this film, apart from the cast and light story, is the landscape and the music, which in this case is the icing on the cake. Considering my and my husband's passion for this movie, you can watch it with your expensive half, which you should also like :)

5. „Dobry rok” (2006)
            Zdecydowanie mój ulubiony. To jeden z tych filmów, który z mężem oglądamy średnio raz w miesiącu. Opowiada on historię cynicznego maklera Maxa Skinnera, który na co dzień mieszka w Londynie. Kiedy pewnego dnia otrzymuje list z informacją o śmierci swojego wuja, Max zmuszony jest udać się na Prowansję aby uregulować sprawy spadkowe. Na miejscu czeka na niego magiczne Chateau (w którym główny bohater spędził dzieciństwo), winnica oraz całe mnóstwo wspomnień. Chociaż początkowo Max jest zdeterminowany aby sprzedać posiadłość, na jego drodze staje piękna Fanny Chenal, w której rolę wciela się Marion Cotillard wywracając jego poukładany świat do góry nogami. 

To co najbardziej mnie urzeka w tym filmie poza obsadą i lekką fabułą to krajobraz oraz muzyka, która w tym wypadku stanowi wisienkę na torcie. Zważywszy na zamiłowanie tym filmem zarówno moje jak i mojego męża, śmiało możecie obejrzeć go ze swoją drogą połówką, której również powinien się spodobać :)

6. “The Intern” (2015)
When widowed and retired Ben sees an advertisement during his daily shopping that an intern is needed, he decides to take the opportunity. A successful job interview means that he gets a position in a company run by young, talented and ambitious Jules Austin. Sceptical about 70-year-old Ben Jules, quickly discovers how helpful and irreplaceable his presence in the company is.

"This is a simple movie about life and the values ​​that govern it. It is worth taking a break and thinking about where we are going properly. This is not a philosophical chatter about the passing of time. It is a simple story about what life is and what is most important in it. Good temporal will pass away. After all, money was not the most important thing for Ben. He loved his wife the most in the world and probably only thanks to that, after 70 years he kept such serenity. "

6. “Praktykant” (2015)
Kiedy podczas codziennych zakupów owdowiały i emerytowany Ben dostrzega ogłoszenie, w którym poszukiwany jest stażysta strony internetowej poświęconej modzie, postanawia skorzystać z okazji. Pomyślna rozmowa kwalifikacyjna sprawia, że dostaje on stanowisko w firmie prowadzonej przez młodą, utalentowaną i ambitną Jules Austin. Sceptycznie nastawiona to 70-letniego Bena Jules, szybko odkrywa jak bardzo pomocna i niezastąpiona okaże się jego obecność w firmie. 

"Jest to prosty film o życiu i rządzących nim wartościach. Warto czasem odsapnąć i zastanowić się nad tym, dokąd właściwie zmierzamy. To nie filozoficzna paplanina o przemijaniu. To zwyczajna opowieść o tym, czym właściwie jest życie i co jest w nim najważniejsze. Dobra doczesne przeminą. Dla Bena przecież, pieniądze wcale nie były najważniejsze. Najbardziej na świecie kochał żonę i chyba tylko dzięki temu, po 70 latach zachował taką pogodę ducha." 

7. “Home Again” (2017)
Have I already mention how much I love Nancy Meyers movies? "Home Again" has a special place on my list of favourites. I don't know if it's because of the starring Reese Whiterspoon, or the house that was the location for the movie, but to the point. Alice Kinney (Reese Whiterspoon) is a 40-year-old interior decorator who, after separating from her husband, leaves New York and moves to Los Angeles with her daughters. On her birthday, Alice and her friends go for dinner, where they meet three filmmakers who are desperate to find a place to live. After few drinks, Alice is seduced by one of them, and as a result everyone land in her house. When Alice's mother comes to the house in the morning, word to word, learning about the housing problems of the boys, she tries to persuade Alice to provide them with a guest house. Thus begins the adventures of the main character, which culminate when one evening in the door appears Alice’s husband wanting to fix their marriage.

"Home Again" is a light and humorous story that will perfectly make more than one evening. This is another movie that we are happy to watch with my husband. So I think that men will also gladly kill their free time with it :)

7. “Wszyscy moi mężczyźni” (2017)
Wspominałam już jak bardzo uwielbiam filmy Nancy Meyers? „Wszyscy moi mężczyźni” zajmuje specjalne miejsce na mojej liście ulubionych. Sama nie wiem, czy to przez grającą główną rolę Reese  Whiterspoon, czy dom, który stanowił lokalizację do filmu, ale do rzeczy. Alice Kinney (Reese Whiterspoon) jest 40-letnią dekoratorką wnętrz, która po rozstaniu z mężem, opuszcza Nowy Jork i razem z córkami przeprowadza się do Los Angeles. W dniu swoich urodzin wraz z przyjaciółkami udaje się na kolację, gdzie przypadkiem poznaje trzech filmowców, którzy akurat desperacko poszukują miejsca do zamieszkania. Po kilku drinkach Alice daje się uwieść jednemu z nich, czego skutkiem wszyscy znajdują się w jej domu. Kiedy rano do domu przychodzi również mama Alice, od słowa do słowa dowiedziawszy się, o kłopotach mieszkaniowych chłopaków, próbuje namówić Alice, aby udostępniła im domek gościnny. Tak oto rozpoczynają się perypetie głównej bohaterki, które swój punkt kulminacyjny mają kiedy pewnego wieczoru w drzwiach zjawia się mąż Alice chcący naprawić ich małżeństwo. 

„Wszyscy moi mężczyźni” to lekka i pełna humoru historia, która idealnie umili nie jeden wieczór. To kolejny film, który chętnie oglądamy z moim mężem. Myślę więc, że grono męskie również chętnie zabije przy nim wolny czas :)

8. “Under the Tuscan sun” (2003)
Frances Mayes is a divorced and desperate 35-year-old who has had enough of living in San Francisco. She decides to go on holiday to sunny Tuscany. Crossing the bus, she notices an old, slightly ruined house that she decides to buy at all costs. With the help of the Polish construction team, Frances decides to restore his former splendour. As it often happens in movies, in addition to a beautiful home, there is also a love story.

This movie is worth watching just for the sights. Tuscany or the Amalfi Coast on the TV screen will be a nice stepping stone for the grey and rainy weather outside the window (this is the case for me lately).

8. “Pod słońcem Toskani” (2003)
Frances Mayes jest rozwiedzioną i zdesperowaną 35-latką, która ma dość życia w San Francisco. Postanawia wybrać się na wakacje do słonecznej Toskanii. Przemierzając drogę autobusem zauważa stary lekko zrujnowany dom, który za wszelką cenę postanawia kupić. Wraz z pomocą polskiej ekipy budowlanej, Frances postanawia przywrócić mu dawny blask. Jak to często w filmach bywa, oprócz pięknego domu, jest też wątek miłosny. 

Ten film warto obejrzeć dla samych widoków. Toskania czy wybrzeże Amalfi malujące się na ekranie telewizora będą miłą odskocznią, dla szarej i deszczowej pogody panującej za oknem (bynajmniej u mnie ostatnio taka jest). 

9. „Letters to Juliette” (2011)
This is another story in which the main role is played by a love story set among Italian landscapes. The story tells the fate of Sophie, who is going with her fiancé to Verona on her honeymoon. In fact, it turns out that they both have completely different plans for this trip. Victor, Sophie's fiancé, wants to meet future suppliers for his restaurant, discover and try new flavors, making them spend the first days driving around various vineyards. She wants to discover the spirit of the place where she found herself. Together with her fiance they decide that he will learn new flavors and she will visit. When one afternoon he finds himself at Julia's house, he discovers that it is not enough that thousands of women from all over the world leave letters written to Julia, but a woman gathers them every evening. Following her, he goes to a charming restaurant with Julia's secretary office on the first floor, a woman who replies to hundreds of letters to her every day. As a journalist, Sophie's curiosity does not allow her to make any other decision than to offer her help in replying. The next day, Sophie finds a letter written several dozen years earlier, in which the author writes about unfulfilled love, which she had to abandon years ago. Sophie, unaware of the events this will entail, I decide to reply to him. When the author of the letter appears with her grandson a few days later in the office, the story of searching for lost love begins, during which Sophie realizes what is important in her life.

9. “Listy do Julii” (2011)
To kolejna opowieść, w której główną role odgrywa historia miłosna osadzona pośród włoskich krajobrazów. Historia opowiada losy Sophie, która wybiera się z narzeczonym do Verony na przedślubny miesiąc miodowy. W gruncie rzeczy na miejscu okazuje się, że oboje mają na ten wyjazd zupełnie inne plany. Victor, narzeczony Sophie pragnie poznać przyszłych dostawców do swojej restauracji, odkryć oraz wypróbować nowe smaki, przez co pierwsze dni spędzają jeżdżąc po różnych winnicach. Ona pragnie odkryć ducha miejsca, w którym się znalazła. Razem z narzeczonym postanawiają, że on będzie poznawał nowe smaki a ona będzie zwiedzać. Kiedy pewnego popołudnia trafia pod dom Julii, odkrywa, że nie dość, że tysiące kobiet z całego świata zostawia tam listy pisane do Julii, to jeszcze jakaś kobieta każdego wieczoru je zbiera. Śledząc ją, trafia do uroczej restauracji, w której na piętrze jest biuro sekretarek Julii, czyli kobiet, które codziennie odpisują na setki listów do niej skierowanych. Jako dziennikarka, ciekawość Sophie nie pozwala jej podjąć innej decyzji jak zaoferować swoją pomoc w odpisywaniu. Następnego dnia Sophie znajduje list napisany kilkadziesiąt lat wcześniej, w którym autorka pisze o niespełnionej miłości, którą musiała przed laty porzucić. Sophie nie zdając sobie sprawy jakie pociągnie to za sobą wydarzenia, postanawiam na niego odpisać. Kiedy kilka dni później w biurze zjawia się autorka listu wraz ze swoim wnuczkiem, rozpoczyna się historia poszukiwania utraconej miłości, podczas której Sophie zda sobie sprawę co jest dla niej w życiu ważne.  

10. “Midnight in Paris” (2011)
Paris, Paris and even more Paris so this film can be briefly described. "Midnight in Paris" by Woody Allen, is a love story set somewhere between the time of Belle Epoque and 2011, in which not only feelings play a role, but also, or above all, art. Gil is a writer who, in the ongoing literary crisis, travel to Paris with his fiancée and her parents. Wishing to find his lost vein, he begins to roam the streets of Paris. When one night, exactly at midnight, the clock strikes, an old car drives up to pick up Gil, which takes him on a journey in time, during which he meets icons of music, art and literature such as the married couple of the Fitzgeralds, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Cole Porter or Gertrude Stein . This journey in time not only fills him with new ideas for his novel or knowledge of the subject of art, but also helps him understand how little he connects with his fiancée.

This beautiful film not only allows us to look into the 20th century, but takes us for a walk through the streets of magical Paris surrounded by wonderful music that perfectly complements this work.

10. “O północy w Paryżu” (2011)
Paryż, Paryż i jeszcze więcej Paryża tak w skrócie można opisać ten film. „O północy w Paryżu” reżyserii Woody-ego Allena, to miłosna historia osadzona gdzieś pomiędzy czasem Belle Epoque a 2011 rokiem, w której nie tylko uczucia odgrywają rolę, ale również, albo przede wszystkim sztuka.  Gil jest pisarzem, który w trwającym kryzysie literackim dociera z narzeczoną oraz jej rodzicami do Paryża. Pragnąc odnaleźć utraconą wenę, zaczyna przemierzać ulice Paryża. Kiedy pewnej nocy, dokładnie o północy wybija zegar, po Gila podjeżdża stary samochód, który zabiera go w podróż w czasie, podczas której spotyka on ikony muzyki, sztuki i literatury takie jak małżeństwo Fitzgeraldów, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Cole Porter czy Gertrude Stein. Ta podróż w czasie nie tylko napawa go nowymi pomysłami do swojej powieści czy wiedzą w temacie sztuki, ale również pomaga mu zrozumiać jak niewiele łączy go z narzeczoną. 

Ten piękny film nie tylko pozwala nam zajrzeć do 20 wieku, ale zabiera nas na spacer ulicami magicznego Paryża otoczonego cudowną muzyką, która idealnie dopełnia to dzieło. 

11. “Light between oceans” (2016)
First there was a book, which I absorbed at an express pace, unable to break away. I was eagerly awaiting a movie that didn't let me down. One thing is certain, this film cannot be approached without a pack of tissues. "The action takes place off the coast of Australia, where Tom (Michael Fassbender) takes the job of a lighthouse keeper on a desert island. Soon his beloved wife, Isabel, arrives. Lovers live here happily in the rhythm of the high and low tides of the ocean. Their greatest, unfulfilled desire is a child. Months of fruitless efforts, two miscarriages and a deepening feeling of distance are beginning to drive Isabel into depression. And then a miracle happens: a small boat makes its way to the shores of the island, on which Tom finds a dead man and a live baby. At the instigation of Isabel, guided by the reflex of his heart, Tom breaks his strict rules and agrees to accept the child as his own. The happiness of new parents soon begins to fade when it turns out that a distraught mother has been looking for a lost husband and a tiny child in the area for months. "

11. “Światło między oceanami” (2016)
Najpierw była książka, którą pochłonęłam w ekspresowym tempie nie mogąc się oderwać. Z niecierpliwością wyczekiwałam filmu, który mnie nie zawiódł. Jedno jest pewne, do tego filmu nie można podejść bez paczki chusteczek. „Akcja rozgrywa się u wybrzeży Australii, gdzie Tom (Michael Fassbender) przyjmuje posadę latarnika na bezludnej wyspie. Wkrótce przybywa do niego ukochana żona, Isabel. Zakochani żyją tu szczęśliwie w rytmie przypływów i odpływów oceanu. Ich największym, niespełnionym pragnieniem jest dziecko. Miesiące bezowocnych starań, dwa poronienia i pogłębiające się uczucie oddalenia zaczyna wpędzać Isabel w depresję. I wtedy zdarza się cud: do wybrzeży wyspy dobija mała łódź, na której pokładzie Tom znajduje martwego mężczyznę i żywe niemowlę. Pod namową Isabel, wiedziony odruchem serca, Tom łamie swoje surowe zasady i godzi się przyjąć dziecko jako własne. Szczęście świeżo upieczonych rodziców wkrótce zaczyna blaknąć, gdy okazuje się, że w okolicy od miesięcy zrozpaczona matka poszukuje zaginionego męża i maleńkiego dziecka.”

12. „Chocolate” (2000)
1960. Vianne Rocher (Juliette Binoche) arrives in the small town of Lasquenet in southern France with his daughter Anouk. They open a chocolate shop. Quite liberal views of Vianne do not like the mayor of the town, Comte de Reynaud, who swears to close the store and drive Vianne away. He will use a variety of means - from forcing a young priest to point out Vianne's "satanic practices" during sermons, to organizing a group boycott. However, her internal warmth and amazing chocolates brought her many allies in town. However, the pressure of the mayor does not cease and Vianne is going to give up and leave the town. Things get complicated when a group of fishermen arrive to the town, commanded by handsome Roux (Johnny Depp). Soon between him and Vianne, a feeling begins to arise.

12. „Czekolada” (2000)
Rok 1960. Do małego miasteczka Lasquenet w południowej Francji przybywa Vianne Rocher (Juliette Binoche) wraz z kilkuletnią córką, Anouk. Otwierają one sklep z czekoladą. Dość liberalne poglądy Vianne nie podobają się burmistrzowi miasteczka, Comte de Reynaudowi, który poprzysięga sobie, że zamknie sklep i przepędzi Vianne. Będzie używać do tego najróżniejszych środków - począwszy od narzucenia młodemu księdzu by wytykał "szatańskie praktyki" Vianne podczas kazań, aż do organizowania grupowego bojkotu. Jednak jej wewnętrzne ciepło i niesamowite czekoladki przysporzyły jej w miasteczku sporo sojuszników. Jednak naciski burmistrza nie ustają i Vianne ma zamiar poddać się i opuścić miasteczko. Sprawy zaczynają się komplikować, gdy do miasteczka przybywa grupa rybaków, dowodzonych przez przystojnego Roux (Johnny Depp). Wkrótce między nim, a Vianne zaczyna rodzić się uczucie. 


* * * Comments

  1. Większość z nich widziałam i to naprawdę świetne filmy, ale List w butelce i Dom nad jeziorem dodaję do listy "do obejrzenia" :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oba są naprawdę świetne! Uprzedzam jednak, że „List w butelce” również wyciska łzy :)

      Delete

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact