FOTOGRAFIA WAKACYJNA, CZYLI JAK SPRAWIĆ ABY PODRÓŻNICZE ZDJĘCIA BYŁY PIĘKNIEJSZE


One of the topics that most often appear in the questions from you, concerns my pictures. As a real amateur of photography, I am happy that my ordinary photos arouse interest. Over the years, both since I have been running a blog, but also long before that, photography was one of my greatest passions. All skills and knowledge gained in this topic, however, is fully due to trial and mistakes. I am rather a type of person who will do something until he masters the art. Today's post will not be a professional guide from an eye of an experienced photographer, but the insights of an ordinary girl who, like many of you, tries to capture beautiful photos as a holiday souvenir. You will find here some useful and practical tips that work best for me. Those interested in more technical side of how I edit photos I refer to the previous article in this topic - link.

In preparation for today's post, I began to analyse what is important to me and what I would like to convey to help you create these unusual holiday photos. I realized that one of the basic mistakes I made was to wait for the right place, time, or a beautiful holiday in a picturesque place, which would effortlessly paint a picture as it would be published in a travel magazine. Family albums, memories of holidays are primarily emotions and joy that accompanies the people immortalized on them. A weekend trip to grandma, or a family escapade under a tent is also an ideal base for the greatest photography. The heart of every photo is people, not places. It's enough to know a few additional factors to make every place a perfect place for photos. Many of the tips that I will mention today, will be useful even in everyday photography, because in the end, big moments arise when we least expect them :)


. . . .

Jeden z tematów, który najczęściej pojawia się w pytaniach od Was, dotyczy właśnie zdjęć. Jako prawdziwy amator fotografii, cieszę się, że moje zwyczajne kadry wzbudzają zainteresowanie. Przez wszystkie lata zarówno te od kiedy prowadzę bloga, ale i również na długo przed tym, fotografia stanowiła jedną z moich największych pasji. Wszelkie umiejętności oraz wiedza pozyskana w tym temacie, jest jednak w pełni zasługą prób i błędów. Jestem raczej typem człowieka, który będzie robił coś tak długo aż sam opanuje na czym polega dana sztuka. Dzisiejszy wpis nie będzie zatem niczym w rodzaju profesjonalnego poradnika doświadczonego fotografa, ale raczej spostrzeżeniami zwykłej dziewczyny, która tak jak wielu z Was stara się uchwycić piękne zdjęcia jako pamiątkę z wakacji. Znajdziecie tu kilka przydatnych i praktycznych wskazówek, które u mnie sprawdzają się najlepiej. Ciekawych strony bardziej technicznej w tym tego jak edytuję zdjęcia odsyłam do poprzedniego artykułu w tym temacie – link

Przygotowując się do dzisiejszego wpisu zaczęłam analizować co jest dla mnie istotne i co chciałabym przekazać, aby odrobinę pomóc Wam w tworzeniu tych niezwykłych wakacyjnych wspomnień. Zdałam sobie sprawę, że jednym z podstawowych błędów jaki popełniałam, było czekanie na odpowiednie miejsce, porę, czy piękne wakacje w jakimś malowniczym miejscu, które bez wysiłku namaluje zdjęcie na miarę publikacji w podróżniczym magazynie. Albumy rodzinne, wspomnienia z wakacji to przede wszystkim emocje oraz radość, która towarzyszy ludziom na nich uwiecznionych. Wypad na weekend do babci na wieś, czy rodzinna eskapada pod namiot stanowi równie idealną bazę do najwspanialszych fotografii. Sercem każdego zdjęcia są bowiem ludzie a nie miejsca. Wystarczy wiedza kilku dodatkowych czynników, aby każde miejsce stało się idealnym plenerem do zdjęć. Wiele z porad, o których dzisiaj wspomnę, przyda się nawet w codziennej fotografii, bo w końcu wielkie momenty powstają, kiedy się ich najmniej spodziewamy :)

1. Look for the right places before you go.

 

Traveling opens new opportunities for us and gives plenty of outdoor locations for photos. However, it is not always that what looks beautiful in our eyes will look good in the picture and vice versa. Not only that, going on a trip without a previously prepared trip plan, we will lose a lot of opportunities to visit the most attractive places and make beautiful photographic memories. Before each trip, I carefully plan exactly what places I want to visit, so that I can schedule every day well to use it to the maximum. I create on the laptop an exact list with place names and addresses, which, firstly, will save me a lot of time while already there, and secondly as you know, the Internet on holidays often leaves much to be desired. It is better to spare yourself unnecessary nerves, unable to find the address of a place. It also allows me to perfectly plan what time I should be there, in what outfit to match the surroundings and analyse the landscape under the photo circumstances. The above-mentioned tactics will help you discover places that you probably would not find yourself.


1. Poszukaj odpowiednich miejsc, jeszcze przed wyjazdem.

Podróżowanie otwiera przed nami nowe możliwości oraz daje mnóstwo plenerów do zdjęć. Nie zawsze jednak to co gołym okiem piękne na zdjęciu będzie dobrze wyglądać i na odwrót. Mało tego, wybierając się w podróż bez uprzednio przygotowanego planu wycieczki, stracimy mnóstwo okazji do odwiedzenia najbardziej atrakcyjnych miejsc oraz zrobienia pięknych fotograficznych wspomnień. Przed każdym wyjazdem skrupulatnie planuję dokładnie jakie miejsca chcę odwiedzić, dzięki czemu mogę dobrze rozplanować każdy dzień tak, aby wykorzystać go do maximum. Tworzę na laptopie dokładną listę z nazwami miejsc oraz adresami, co po pierwsze pozwoli mi zaoszczędzić dużo czasu będąc już na miejscu, a po drugie jak sami wiecie, Internet na wakacjach często pozostawia wiele do życzenia. Lepiej oszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów, nie mogąc znaleźć adresu jakiegoś miejsca. Pozwala mi to również idealnie zaplanować, o której godzinie powinnam się tam znaleźć, w jakim stroju, aby pasować do otoczenia i przeanalizować krajobraz pod kątem zdjęć. Wyżej wymieniona taktyka pomoże Ci odkryć miejsca, na które pewnie sama byś nie trafiła. 


2. Light is the key to success.

 

Light is one of the basic factors without which our pictures are not meant to exist. I dare to use a comparison that light is as important for photos as water for a human being. I will advise all of those who are ready for sacrifices to use the golden hour, that is, an hour after sunrise and an hour before sunset. The summer season has it all to the effect that the sun is very strong and with wrong camera settings, we simply ruin our pictures. However, it is difficult to postpone taking photographs for a full day, so the key is to always take pictures in the sun or in the shade - never half a half (exception to this rule is partial shading, for example sun rays coming through the leaves of trees that will nicely warm up the photo). When deciding to visit cities, it is also worth considering an early wake-up call to capture its climate in the morning. The photos will be incomparable in this case. Perfectly diffused warm light, no crowds of tourists or cars, which will allow us to fully show the character of the place.


2. Światło jest kluczem do sukcesu.

Światło to jeden z podstawowych czynników, bez którego nasze zdjęcia nie mają racji bytu. Ośmielę się użyć porównania, że jest ono tak istotne dla zdjęć, jak woda dla człowieka. Wszystkim tym gotowym do poświęceń poradzę wręcz skorzystać ze złotej godziny, czyli światła godzinę po wschodzie słońca i godzinę przed zachodem. Pora letnia ma to do siebie, że słońce jest bardzo mocne i przy źle dobranych ustawieniach aparatu najzwyczajniej w świecie prześwietli nasze zdjęcia. Przy całodniowym zwiedzaniu, trudno jest jednak odłożyć fotografowanie na później, dlatego kluczowe w tym przypadku jest, aby zawsze zdjęcia robić albo w słońcu, albo w cieniu – nigdy pół na pół (wyjątkiem od tej reguły jest częściowe zacienienie jak na przykład przebijające się promienie słońca przez liście drzew, które ładnie otulą nas delikatnymi promieniami). Decydując się na zwiedzanie miast, warto jest również rozważyć wczesną pobudkę, aby uwiecznić jego klimat o poranku. Zdjęcia będą w tym wypadku nieporównywalne. Idealnie rozproszone ciepłe światło, brak tłumów turystów czy samochodów, co pozwoli nam w pełni ukazać charakter danego miejsca. 


Piazza San Marco, Venice  in golden hour. 


        

These two photos are the perfect example of the role of light. The photo on the left was taken in the evening after the end of the famous golden hour, which is less than an hour before sunset with a large number of tourists in the background. The photo on the right was taken a little over an hour after sunrise, which gave the perfect warm light and almost no tourists in the background.


Te dwa zdjęcia są idealnym przykładem tego jaką rolę odgrywa światło. Zdjęcie po lewej zostało wykonane wieczorem po upływie słynnej golden hour, czyli na mniej niż godzinę przed zachodem słońca ze sporą liczbą turystów w tle. Zdjęcie po prawej zostało zrobione trochę ponad godzinę po wschodzie słońca co dało idealne ciepłe światło i prawie brak turystów w tle. 


3. Create and interpret, in the end it's your photos.

 

There are no ready canons that would impose the way we should take a holiday photo. The pictures are a souvenir, a stoppage of the moment thanks to which in ten years we will be able to remember them. Do not be afraid to create your own photographic stories. The photos do not have to be boring and you, as a model, do not have to stand on each picture with a sticky smile. Dance, run along the seashore, look to the camera with the sexiest pose or behave as if there is no camera. It is important that you are yourself and the pictures will do themselves. Remember also that the Internet is full of places where we can find beautiful holiday photos. Save it to your inspiration folder the ones you like best and treat them like a signpost for your own photos. The best place for this is undoubtedly Pinterest (which by the way I love and I have many folders with inspiration - in search of several holiday photos, take a look here - link) and Instagram. Both of these platforms allow you to create folders in which we will keep all the pictures that we would like to recreate on another occasion.

 

Remember, however, that holidays are above all an opportunity to spend time together and photos are a form of capturing the joy that accompanies us. So try to look at the pictures with the eyes of the imagination. I always look carefully at the place around me imagining what will look good. Often the situations themselves bring my frame under the eyes like for example my husband, who stands against the background of ancient houses looking at me with a smile on his face, who does not know that he will become the hero of this photo in a moment :). Choose backgrounds that are less crowded. It's hard to spot emotions or feelings accompanying a given moment when there is more heroes of the third plan than we can cover with our eyes.


3. Twórz, kreuj, interpretuj, w końcu to Twoje zdjęcia. 

Nie ma gotowych kanonów, które narzucałyby sposób w jaki powinniśmy wykonywać fotografię wakacyjną. Zdjęcia są pamiątką, zatrzymaniem chwili, dzięki której za dziesięć lat będziemy mogli wracać do nich pamięcią. Nie bój się tworzyć swoich własnych fotograficznych opowieści. Zdjęcia nie muszą być nudne a Ty w roli modelki nie masz obowiązku na każdym zdjęciu stać z przyklejonym uśmiechem. Zatańcz, biegnij brzegiem morza, uwiedź obiektyw swoim spojrzeniem albo zachowuj się tak jakby go nie było. Ważne jest abyś była sobą a zdjęcia same się zrobią. Pamiętaj również, że w Internecie jest pełno miejsc, w których możemy znaleźć piękne wakacyjne fotografie. Zapisz w swoim folderze inspiracji te, które najbardziej Ci się podobają i potraktuj je jak drogowskaz dla swoich własnych zdjęć. Najlepsze do tego miejsce, to bez wątpienia Pinterest (który swoją drogą uwielbiam i posiadam wiele folderów z inspiracjami – w poszukiwaniu kilku wakacyjnych inspiracji zajrzyjcie tutaj – link) oraz Instagram. Obie te platformy umożliwiają tworzenie folderów, w których zachowamy wszystkie obrazki, które chcielibyśmy odtworzyć przy innej okazji. 

Pamiętaj jednak, że wakacje są przede wszystkim okazją do spędzenia wspólnego czasu a zdjęcia to forma uchwycenia radości, która nam towarzyszy. Postaraj się zatem patrzeć na zdjęcia oczyma wyobraźni. Sama zawsze przeglądam dokładnie otaczające mnie miejsce wyobrażając sobie co będzie dobrze wyglądać. Często sytuacje same nasuwają mi kadr pod oczy jak na przykład mój mąż, który stoi na tle antycznych kamienic bacznie mi się przyglądając z uśmiechem na twarzy, który jeszcze nie wie, że już za chwile stanie się bohaterem tego zdjęcia :). Wybieraj tła, które są mniej zatłoczone. Ciężko jest wypatrzeć emocje czy uczucia towarzyszące danej chwili, kiedy bohaterów trzeciego planu jest więcej niż jesteśmy w stanie objąć oczyma. 


4. Plan appropriate outfits.

 

I would lie if I said that our appearance does not matter. The colour consistency of photos is half the success of good photography. It is therefore worth fitting the outfit to the occasion and place so that its character, form and colour harmonize with the surroundings. Both in photography and in fashion, the statement "what is too much is not healthy" is by no means correct. Planning therefore does not only concern the trip plan, but also the clothes you take with you. Mandatory in the suitcase will be a white dress, which will suit any outdoor. When choosing clothes, it is worth adjusting them to the prevailing season of the year. Summer holidays immediately remind me of beautiful airy dresses in friendly colours, marine style, well known to you stripes, straw hat as an addition and of course the perfect sunglasses. Contrary to appearances, a beach towel / blanket plays an equally important role. Try to choose one that will perfectly match your swimsuit and will not be too dappled. White, beige, or just stripes on a towel will work perfectly.


4. Zaplanuj odpowiednie stroje. 

Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nasza aparycja nie odgrywa roli. Kolorystyczna spójność zdjęć to połowa sukcesu dobrej fotografii. Warto zatem dopasować strój do okazji oraz miejsca tak aby jego charakter, forma oraz kolor współgrały z otoczeniem. Zarówno w fotografii jak i w modzie, stwierdzenie „co za dużo to nie zdrowo” nie jest bynajmniej nad wyrost. Planowanie nie tyczy się zatem tylko planu wycieczki, ale i również ubrań, które ze sobą zabierzesz. Obowiązkowa w walizce będzie biała sukienka, która nada się do każdego pleneru. Wybierając ubrania, warto jest dopasować je do panującej pory roku. Letnie wakacje od razu kojarzą mi się z pięknymi zwiewnymi sukienkami w przyjaznych kolorach, marynarski styl, czyli dobrze Wam znane paski, słomkowy kapelusz jako dodatek i oczywiście idealne okulary przeciwsłoneczne. Wbrew pozorom ręcznik/koc plażowy odgrywa równie istotną rolę. Postaraj się wybrać taki, który będzie idealnie współgrał z Twoim strojem kąpielowym i nie będzie zbyt pstrokaty. Biel, beż, czy właśnie paski na ręczniku sprawdzą się idealnie. 5. The best camera does not have to be expensive.

 

Some people often say that good photos are due to expensive equipment. If that were the case, then even the biggest amateur should make amazing pictures. Why, then, do I have a completely different impression? It is said that a talented chef will even do something delicious out of nothing. The same applies to photography, so as long as we do not plan to have our photos compete for the best holiday postcard, then any camera we have will be suitable. As you eat, however, your appetite is growing, so with the expansion of our skills it is worth investing in better equipment and it does not necessarily have to be a DSLR camera. Heavy cameras reliably discourage taking them and meanwhile I am the most satisfied with my small and light Olympus, which, incidentally, I bought in a used hardware store, which saved quite a lot of cash. The quality of photos from the camera will always be incomparable to the phone, and the amount of technical possibilities gives us a greater advantage, thanks to which such a photography will be more vivid and saturated with deep colours. It is worth adjusting the equipment to our needs. If you want to fill your memory with photos to your family album, the phone will also pass the exam.


5. Najlepszy aparat nie musi być drogi.

Często słyszy się, że zasługą dobrych zdjęć jest drogi sprzęt. Gdyby tak było, wtedy nawet największy amator powinien wykonać wprawiające w zachwyt zdjęcia. Dlaczego zatem mam zgoła odmienne wrażenie? Mówi się, że zdolny kucharz nawet z niczego zrobi coś pysznego. Takie samo stwierdzenie tyczy się fotografii, dlatego pod warunkiem, że nie planujemy, aby nasze zdjęcia startowały w konkursie na najlepszą pocztówkę wakacyjną, to jakikolwiek aparat posiadamy, będzie odpowiedni. W miarę jedzenia apetyt jednak rośnie, dlatego wraz z poszerzeniem naszych umiejętności warto jest zainwestować w lepszy sprzęt i tu niekoniecznie musi to być lustrzanka. Ciężkie aparaty solidnie zniechęcają do noszenia a tymczasem ja najbardziej zadowolona jestem z mojego małego i lekkiego Olympusa, którego nawiasem mówiąc kupiłam w sklepie z używanymi sprzętami przez co zaoszczędziłam całkiem sporą gotówkę. Jakość zdjęć z aparatu zawsze będzie nieporównywalna do telefonu, a ilość technicznych możliwości daje nam większą przewagę, dzięki czemu taka fotografia będzie bardziej wyrazista i nasycona żywymi kolorami. Warto zatem dopasować sprzęt do naszych potrzeb. Chcąc zapełnić pamięć zdjęciami do rodzinnego albumu telefon również zda egzamin. 


Determination, however, causes that when we travel, we always have an army 
of different cameras with us.
Determinacja powoduje jednak, że kiedy podróżujemy, zawsze mamy ze sobą armię różnych aparatów. 

6. Remember about feelings, they create pictures.

 

All the above-mentioned tips will not guarantee authentic photos if there are no people and emotions on them. The most beautiful frames usually have nothing to do with previous meticulous planning. What's more, most of the photos are taken unconsciously, which show the truth about their heroes. A passionate kiss, a tender touch, a look that's what makes our own history of photography.


6. Pamiętaj o uczuciach, to one tworzą zdjęcia. 

Wszystkie wyżej wymienione porady nie zagwarantują autentycznych zdjęć, jeśli nie będzie na nich ludzi oraz emocji. Najpiękniejsze kadry najczęściej nie mają nic wspólnego z wcześniejszym skrupulatnym planowaniem. Mało tego, najczęściej są to zdjęcia zrobione nieświadomie, które ukazują prawdę o ich bohaterach. Namiętny pocałunek, czuły dotyk, spojrzenie to właśnie one tworzą naszą własną historię fotografii. 
Ściskam!
M.
Comments

 1. Jakiego Olympusa używasz, Moniko? :)

  ReplyDelete
 2. Uwielbiam Twoje zdjęcia! Super wpis o fotografowaniu!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuje, bardzo mi miło! :))
   Pozdrawiam serdecznie ;*

   Delete
 3. Kochana, całkiem profesjonalny poradnik Ci z tego wyszedł :)
  Zgadzam się ze wszystkimi punktami. Kiedyś wszędzie brałam ze sobą lustrzankę, dziś leży i się kurzy. Zdjęcia robię telefonem, a mój chłopak ciągle powtarza 'przestań pozować i zachowuj się naturalnie- wtedy wychodzą najlepsze zdjęcia' :)

  Buziaki, Magda

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuje kochana ;*
   Coś w tym jest. Naturalność zawsze dobrze wychodzi :)

   Buziaki!

   Delete
 4. Lubie takie wpisy. Dobrze napisane, wiedza przekazana w przystępny sposób. Niby szczegóły ale nie zawsze zwracamy na nie uwagę. U mnie zgubny jest pośpiech. Dopiero po czasie wpadają mi różne inne pomysły na zrobienie tego samego zdjęcia. 😛

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuje za tyle miłych słów! :)
   Pośpiech często nas gubi. Sama się na tym łapałam, że chciałam szybko coś uchwycić a później okazywało się, że zdjęcia do niczego się nie nadają. Każda sztuka wymaga czasu ;*

   Pozdrawiam!

   Delete

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact