TWO DAYS IN VENICE - PRACTICAL TRAVEL GUIDE


It took me a while to write today's article. The main reason was not lack of time or creativity. I would say that, on the contrary, my creative mind has not left me lately, but I didn’t want to take it too quickly. First of all, I want to reflect emotions and feelings that accompanied me the best I can. Secondly, I would like, in addition to the mass of photos and fairytale stories, each of you to find answers to bothering questions related to the organization of trips to Venice and places that in my opinion should be seen, where to eat or where to stay.

I would not be myself if I did not start with how great this place is. I rarely know after five minutes that the city I am just visiting will be my favorite. In the case of Venice, however, this was not an over-estimation. Narrow streets, atmospheric tenements (both those restored and those destroyed by the tooth of time) and water transport. I must admit that when we were leaving, I felt really strange when we went to the roads full of cars and traffic. These two days allowed me to fully rest from this hustle and bustle of the city. In Venice, the only thing you hear is the sound of a boat, the singing of gondoliers, laughter and conversations of tourists.

. . . .

Długo zabierałam się do napisania dzisiejszego wpisu. Głównym powodem nie był brak czasu czy inwencji twórczej. Rzekłabym, że wręcz przeciwnie – wena mnie ostatnio nie opuszcza, ale nie chciałam podejść do tego zbyt pochopnie. Po pierwsze, zależy mi, aby oddać emocje oraz odczucia które mi wtedy towarzyszyły najlepiej jak potrafię. Po drugie, chciałabym, aby oprócz masy zdjęć i bajkowych opowieści, każdy z Was odnalazł tu odpowiedzi na nurtujące pytania związane z organizacją wycieczki do Wenecji oraz miejsc, które moim zdaniem należy zobaczyć, gdzie zjeść czy gdzie nocować. 

Nie byłabym jednak sobą, gdybym nie zaczęła od tego jak wspaniałe jest to miejsce. Rzadko zdarza mi się, aby po pięciu minutach wiedzieć, że miasto, które właśnie odwiedzam zostanie moim ulubionym. W przypadku Wenecji, nie było to jednak stwierdzenie nad wyrost.  Wąskie uliczki, transport wodny, klimatyczne kamienice (zarówno te odrestaurowane jak i te zniszczone zębem czasu) i transport wodny. Przyznam szczerze, że kiedy wyjeżdżaliśmy, poczułam się naprawdę dziwnie, kiedy wyjechaliśmy na drogi pełne samochodów i ruchu ulicznego. Te dwa dni pozwoliły mi w pełni odpocząć od tego zgiełku miasta. W Wenecji jedyne co słychać, to szum łodzi, śpiew gondolierów, śmiechy i rozmowy turystów. 


How to get to Venice and where to stay?

Venice is the capital of northern Italy and the Veneto region. The island is located on the Venetian Lagoon, which belongs to the Adriatic Sea. There are several ways to get there. In our case it looked like we were traveling by train from Verona to the Santa Lucia station in Venice. For travels directly to Venice, there are two airports within it. The first is Marco Polo, an airport that belongs to Venice. You can get to it by bus or water taxi. However, cheap airlines do not fly to this airport. Choosing a RyanAir trip, we have to go to Treviso airport, which is about 20 km from the center of Venice. You can get there by bus, which runs directly from the bus station. The cost of a ticket is € 11 per person. The ticket can be bought online, at the bus station and at the driver's. At the station where the bus is, there is a device in which the ticket should be validated. The purchase of the flight ticket itself should be planned much earlier. Often purchased relatively early can save us a lot of money. If you decide to take such a trip, you should also consider the options available in tourist offices or those available on the Internet. That was also in our case. I found the whole trip on the Travelzoo website from where I was redirected to the CitrusHoliday website. I bought a holiday on the phone with a consultant who helped us choose the most convenient date at a good price. The whole package included a round trip for two people, a hotel in Verona and Venice for a total of four nights and a train ride from Verona to Venice.

Accommodation in Venice is a whole lot. We stopped at the Hotel Giorgione, which is five minutes from the famous Rialto Bridge. Both our hotel and the majority in this city is designed in a typical Italian and ancient style. However, it has its charm and if I am to be honest, I can’t imagine a modern hotel in the middle of such an ancient and atmospheric city. The location of our hotel suited us very well and I can recommend it to you with my hand on my heart. At the disposal of its guests the hotel has a not too large pool, restaurants with a terrace where you can eat breakfast, and as a gift for guests offers taxi transport to Murano (it is a small island where the famous glassworks is located). As I mentioned before, taxis in Venice are really expensive, so it's a nice escape to be able to swim for free :).

Jak dostać się do Wenecji i gdzie się zatrzymać? 

Wenecja to stolica północnych Włoch a dokładnie regionu Veneto. Wyspa usytuowana jest na Lagunie Weneckiej, które przynależy do morza Adriatyckiego. Jest kilka sposobów, aby się do niej dostać. W naszym przypadku wyglądało to tak, że jechaliśmy pociągiem z Verony na stację Santa Lucia w Wenecji. W przypadku podróży odbywających się bezpośrednio do Wenecji, w jej obrębie znajdują się dwa lotniska. Pierwsze to Marco Polo, czyli lotnisko, które przynależy do Wenecji. Dostać się do niego można autobusem wodnym albo taksówką wodną. Na to lotnisko nie latają jednak tanie linie lotnicze. Wybierając podróż liniami RyanAir, musimy lecieć na lotnisko Treviso, które oddalone jest jakieś 20 km od centrum naszego punktu wycieczki. Można się z niego dostać autobusem, które kursuje bezpośrednio na stację autobusową. Koszt jednorazowego biletu to €11 od osoby. Bilet można wykupić online, na stacji autobusowej oraz u kierowcy. Przy stanowisku, gdzie znajduje się autobus jest maszynka, w której należy skasować bilet. Zakup samego biletu lotniczego warto zaplanować dużo wcześniej. Często zakupiony stosunkowo wcześnie potrafi oszczędzić nam sporo pieniędzy. Decydując się na taką wycieczkę, warto rozpatrzyć również opcje dostępne w biurach turystycznych czy te dostępne na Internecie. Tak było również i w naszym przypadku. Cały wyjazd znalazłam na stronie internetowej Travelzoo skąd zostałam przekierowana na stronę CitrusHoliday. Wakacje wykupiłam przez telefon z Panem doradcą, który pomógł nam wybrać najdogodniejszy termin w dobrej cenie. Cały pakiet obejmował przelot w obie strony dla dwóch osób, hotel w Weronie i w Wenecji łącznie na cztery noce oraz przejazd pociągiem z Werony do Wenecji. 

Noclegów w Wenecji jest całe mnóstwo. My zatrzymaliśmy się w Hotelu Giorgione, który mieści się pięć minut od słynnego mostu Rialto. Zarówno nasz hotel jak i większość w tym mieście zaprojektowanych jest w typowo włoskim i starodawnym stylu. Ma to jednak swój urok i jeśli mam być szczera, nie wyobrażam sobie nowoczesnego hotelu pośrodku tak starodawnego i klimatycznego miasta. Lokalizacja naszego hotelu bardzo nam odpowiadało i z ręką na sercu mogę go Wam polecić. Do dyspozycji swoich gości hotel posiada niezbyt duży basen, restauracje z tarasem, na którym można jeść śniadania, oraz jako prezent dla swoich gości oferuje transport taksówką do Murano (jest to niewielka wyspa, w której znajduje się słynna huta szkła). Jak wspominałam Wam już wcześniej, taksówki w Wenecji są naprawdę drogie, więc to miła odskocznia móc przepłynąć się nią za darmo :). 
Places that must be seen

Venice is a city where everyone will find something for themselves. Forgive me, however, that my tourist guide will not include museums, etc. The heat that accompanied us during our stay effectively discouraged the discovery of art inside the buildings. However, there are several places to visit. Let me draw these attractions from our hotel. As I mentioned earlier, the Rialto bridge is located in the near distance. This is the oldest of the four bridges located on the Grand Canal (interesting: the most beautiful photo you make under the bridge not on the bridge :) the first place is where I took my picture - see below, the second is on the other side of the bridge, where usually the least people). Going down from the bridge, on the left side of the big building, where the shopping center is located (just the interior of this place is worth attention) there is a terrace immortalizing the panorama of the city. It is worth climbing to the fourth floor and the character waiting in the queue (the places of people on the terrace are limited, so sometimes there are a lot of queues). When the panorama of the city has been immortalized in the depths of the memory card of our camera, we head towards St. Mark’s Square. It takes about ten minutes to walk the narrow streets and several (maybe a dozen) bridges. I recommend you, however, to visit this place in the morning – at the very latest at 8 am, when most tourists sleep and then you can explore the charms of this place. St. Mark’s Basilica bathed in the morning sun looks magical! A slow walk going through the square, on the right we will see the Grand Canal and the port of the most famous gondolas in Venice (probably you have seen many times the photo shoots taken at the blue gondolas – this is the place). Coming to the canal, we go to the right, we will find there local painters’ stands, souvenir shops and the famous Venetian masks. Going all the time straight for three minutes, we reach the end of the road (the place is occupied by hotel’s restaurants) we will see the basilica Santa Maria delle Salute, which is one of the most photographed places.

Gondolas are one of the major attractions of Venice. If you decide to cross the canals with this attractive means of transport, it is worth considering where you would like to go. When it comes to experience, I recommend you to rent a gondola from the position opposite the fruit market, which is located 4 minutes from the Rialto bridge. For those of you who want to admire the main attractions of this city, I recommend renting gondolas at St. Mark's Square. The cost of this pleasure is € 80 for 30 minutes, but longer options are also available - 40 minutes for € 120 or 1 hour for € 160.


Miejsca, które trzeba zobaczyć

Wenecja jest miastem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Wybaczcie mi jednak, że mój przewodnik turystyczny nie uwzględni muzeów itp. Upały, które towarzyszyły podczas naszego pobytu, skutecznie zniechęcały do odkrywania sztuki wewnątrz budynków. Jest jednak kilka miejsc, które należy odwiedzić. Pozwolę sobie rozrysować te atrakcje wychodząc z naszego hotelu. Jak wspominałam wcześniej, w niedalekim dystansie mieście się most Rialto. Jest to najstarszy z czterech mostów mieszczących się na Canale Grande (ciekawostką: najpiękniejsze zdjęcie zrobicie pod mostem nie na moście :) pierwsze miejsce to tam, gdzie zrobiłam swoje zdjęcie – zobacz poniżej, natomiast drugie to z drugiej strony mostu, gdzie z reguły jest najmniej ludzi). Schodząc z mostu, po lewej stronie w wielkim budynku, w którym znajduje się centrum handlowe (samo jego wnętrze jest godne uwagi) znajduje się taras uwieczniający panoramę miasta. Warto wdrapać się na czwarte piętro i postać chwilę w kolejce (miejsca osób przebywających na tarasie są ograniczone, dlatego czasami robią się spore kolejki). Kiedy panorama miasta została uwieczniona w czeluściach karty pamięci naszego aparatu, kierujemy się w stronę Placu Świętego Marka. Zajmuje to około dziesięć minut spaceru wąskimi uliczkami i kilkoma (no może kilkunastoma) mostkami. Polecam Wam jednak odwiedzić to miejsce z samego rana – najpóźniej 8 rano, kiedy większość turystów śpi a wtedy Wy możecie poznawać uroki tego miejsca. Bazylika Świętego Marka skąpana w porannym słońcu wygląda magicznie! Powolnym spacerem przechodząc przez plac, po prawej stronie zobaczymy Canale Grande oraz port najsłynniejszych w Wenecji gondol (pewnie wielokrotnie widzieliście sesje zdjęciowe wykonane przy niebieskich gondolach – to właśnie to miejsce). Dochodząc do kanału, kierujemy się w prawo, znajdziemy tam stanowiska lokalnych malarzy, sklepy z pamiątkami oraz słynnymi maskami weneckimi. Idąc cały czas prosto przez jeszcze trzy minutki, dotrzemy do końca drogi (miejsce zajmują hotelowe restauracje) zobaczymy bazylikę Santa Maria delle Salute, która jest jednym z częściej fotografowanych miejsc. 

Gondole to jedna z większych atrakcji Wenecji. Decydując się na przeprawę kanałami tym atrakcyjnym środkiem transportu, warto przemyśleć, gdzie chcielibyście płynąc. Jeżeli chodzi o doświadczenie, to polecam Wam wynająć gondolę ze stanowiska naprzeciw targu z owocami, który znajduje się 4 minuty od mostu Rialto. Dla tych z Was, którzy pragną podziwiać główne atrakcje tego miasta, polecam wynająć gondole przy placu Świętego Marka. Koszt takiej przyjemności to €80 za 30 minut, ale dostępne są także dłuższe opcje – 40 minut za €120 lub 1 godzina za €160.

Where to eat?

        Venice is famous for being a very expensive city. Most restaurants, unfortunately, have exorbitant prices, so if you do not want to lose a fortune, look for a restaurant away from the Grand Canal. Most of the premises located along the street, counts prices adequate to the view and location and not necessarily the quality of food they serve. A few places worth visiting:

Ristorante Al Vagon - Sotoportego del Magazen, 5597

This is a restaurant that is located along one of the side canals. There is a cozy atmosphere in it, which is ideal for a romantic dinner for two :). Personally, I recommend you lasagna and tiramisu (both dishes are homemade). This place is also associated with family history and has been run by the same family for generations. The prices are also relatively low for those in Venice.

Gelato di Natura Campo Santi Apostoli - Cannaregio, 4454

On the other side of the canal, there is a small shop with the most delicious ice cream in Venice! I especially recommend the pistachio flavor - the sky in my mouth!

Caffé Florian - Piazza San Marco 57, 30124

The oldest cafe, which was established in 1720. Located in the heart of Venice – Piazza San Marco, it offers not only an excellent menu (I recommend you the famous iced coffee "Frozer Florian", Amaretto ice cream and "Gianduia e pistacchio", or a pistachio cake. Unfortunately, due to its reputation and location, this place is very expensive, coffee costs around € 10 - € 16 (depending on the type), ice cream costs € 14-19.50 and a cake € 14.50 - € 16. In addition, the restaurant requires a fee for live music, which is € 6 per person

The Gritti Palace Campo Santa Maria del Giglio, 30124

When looking for a place that will offer you a beautiful panorama, you should visit the restaurants of The Gritti Palace. The view from the terrace extends to the Basilica of Santa Maria delle Salute and the Grand Canal. This restaurant, however, is not the cheapest, but for views it is worth to visit the famous Aperol Spritz.

Gdzie jeść?

Wenecja słynie z tego, że jest bardzo drogim miastem. Większość restauracji niestety ma wygórowane ceny, dlatego jeżeli nie chcecie stracić fortuny szukajcie restauracji z dala od Canale Grande. Większość lokali usytuowanych wzdłuż, liczy sobie ceny adekwatne do widoku i lokalizacji a niekoniecznie od jakości jedzenia, które serwują. Kilka miejsc, które warto odwiedzić:

Ristorante Al Vagon – Sotoportego del Magazen, 5597

To restauracja, które zlokalizowana jest wzdłuż jednego z bocznych kanałów. Panuje w niej przytulna atmosfera, która idealnie nadaje się na romantyczną kolację we dwoje :). Osobiście polecam Wam lazanię oraz tiramisu (obie te potrawy są domowej roboty). Miejsce te wiąże się również z rodzinną historią i od pokoleń jest prowadzona przez tą samą rodzinę. Ceny są również stosunkowo niskie jak na te panujące w Wenecji. 

Gelato di Natura Campo Santi Apostoli – Cannaregio, 4454

Po drugiej stronie kanału, znajduje się mały sklepik z najpyszniejszymi lodami w Wenecji! Polecam Wam szczególnie smak pistacjowy – niebo w gębie! 

Caffé Florian – Piazza San Marco 57, 30124

Najstarsza kawiarnia, która powstała w 1720r. Usytuowana w samym sercu Wenecji, bo na Placu Świętego Marka, oferuje nie tylko wyborne menu (polecam Wam słynną mrożoną kawę „Frozer Florian”, lody Amaretto oraz „Gianduia e pistacchio”, czyli ciasto pistacjowe. Oprócz pysznego menu, możemy rozkoszować się również muzyką na żywo. Niestety, z uwagi na swoją renomę oraz lokalizację, miejsce te jest wybitnie drogie. Kawa to koszt około €10 - €16 (w zależności od rodzaju), lody to koszt €14-19.50 a ciasto €14.50 - €16. Oprócz tego restauracja wymaga opłaty za muzykę na żywo, która wynosi €6 od osoby

The Gritti Palace Campo Santa Maria del Giglio, 30124

Poszukując miejsca, który zaoferuje nam piękną panorama, warto odwiedzić restauracje w hotelu The Gritti Palace. Widok z tarasu rozpościera się na bazylikę Santa Maria delle Salute oraz Canale Grande. Restauracja ta nie należy jednak do najtańszych, ale dla widoków warto się tutaj wybrać chociażby na lampkę słynnego Aperol Spritz. 

Burano
Ściskam!
M.

Comments

 1. Piękne, magiczne zdjęcia! Wyglądają jak z bajki ♥ Chciałabym kiedyś pojechać do Wenecji, moje małe marzenie :)

  http://istotaludzkaa.blogspot.com/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kochana moja, dziękuję Ci bardzo za miłe słowa! Cieszę się bardzo, że zdjęcia Ci się podobają :) Wenecję oczywiście gorąco polecam! Jestem przekonana, że zauroczy Cie równie mocno jak mnie <3

   Ściskam cieplutko ;*

   Delete
 2. Czekałam, czekałam i się doczekałam! Miałaś rację- Wenecja jest magiczna, Twoje zdjęcia także! :) Tak sobie patrzę i patrzę- dużo ciuchów zmieściłaś do kabinówki! :D Trzymaj za mnie kciuki- moja podróż już we wrześniu :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo kochana! Tak, muszę przyznać, że całkiem sporo mi ich weszło :D wszystko to dzięki ich lekkości - lato to najlepsza pora na podróże :)

   Trzymam kciuki i życzę udanego wypadu! ;*

   Delete
 3. Wydaje mi sie, ze mniej więcej w tym samym czasie byłam w Wenecji :) Miasto przepiękne, robi ogromne wrażenie.
  Dla przyszłych odwiedzających mogę polecić nocleg w Mestre, jest to cześć miejska Wenecji, a jest o wiele taniej.

  Przepiękne zdjęcia, odzwierciadlaja magię Włoch :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh cudownie! Magiczne miejsce :)
   Dziękuję serdecznie za komentarz i miłe słowa!

   Pozdrawiam serdecznie ;*

   Delete
 4. Woow!! Chyba oddaje wszystko i najwięcej co do wpisu, miejsca i Twoich stylówek :)
  Mega mi się podobają Twoje spódniczki w groszki, są urocze :) Zestaw z beżowymi/ białymi szortami i bluzeczką również mnie zauroczył. Ale przede wszystkim miejsce - marzenie :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję serdecznie! Cieszy mnie, że Ci się podoba. Miejsce samo w sobie jest piękne co stanowi idealne dopełnienie każdego zdjęcia!

   Ściskam! ;*

   Delete
 5. przepiękne zdjęcia! a Wenecja dalej jest bardzo wysoko na mojej liście miast, które chciałabym odwiedzić. :) całusy, Jo

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję badzo! Wenecję oczywiście jak najbardziej polecam, cudowne miejsce ;*

   Delete
 6. Bardzo klimatyczne zdjęcia, a spódnica w groszki wymiata:)

  ReplyDelete

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact