LITERACKI SIERPIEŃ: "DOM NA RIWIERZE" NATASHA LESTER


Source: Claire Macintyre

Art, love, sacrifice and… war. Actually, this is where I could finish my review, because these four words describe exactly what we find in "The Riviera House". Someone will probably notice in a moment that I have already mentioned this book to you on Instagram, so why repeat myself ... Actually, it would be a good point, but then I was just starting to read it, so my summary was as short as the four words that started this paragraph. In addition, I was not yet aware how much emotion this story would have on me - until yesterday evening, when I turned the last page with tears in my eyes. Now I know that it deserves much more, and certainly a whole column in my literary cycle. In a way, because the book is based on authentic facts, and in a way because, as Barbara Wysoczańska mentioned in her review, “you don't read this novel, you absorb it,” which I cannot disagree with. That is why I invite you to my too extensive review, but still not enough to reveal too many details, which I hope will make you not be able to miss the "The Riviera House".

The Riviera House

The story begins in Paris in 1939, when we meet the Dufort family - Éliane's parents, her four sisters, and brother. As the eldest of the sisters, Éliane helped her parents by working two jobs - the first was during the day at the Louvre, where she also attended the École du Louvre before work, where she studied art (she dreamed of becoming an artist one day) - the second she started in the evening in the family brasserie, which was actually devouring all the money instead of being profitable. Luc, Éliane's brother, was a little more fortunate - as the only son and man, he was relieved of all responsibilities for the family. Instead, he also studied at the École du Louvre, but despite his great love of art, he preferred to hang out in cafes among artists and models. While the very situation of the Dufort family was difficult, it was also a period in which Hitler occupied much of Europe, bringing unrest to the streets of Paris. Despite this, one day luck smiles at Éliane and she meets a friend of her brother, with whom she will feel great affection over time. Xavier Laurent is handsome and well-to-do. His father owns art galleries in London, Paris and New York, and Xavier himself, although closer to painting, graduated from Oxford University in law and was to take over the management of European interests in the gallery. The tense warfare taking place outside of France makes Éliane's employer gather helpers to help clean the Louvre and move most of the artworks to keep them safe in the event of a Nazi invasion that follows a few months later. In time, a woman is hired by the Germans at the Jeu de Paume museum as an aid to cataloging works of art. Together with the curator Rose Valland, she starts playing a dangerous game by making a register of stolen works of art, encrypting notes and passing important information to the resistance. Unfortunately, among the allies, it also turns out to be a traitor, so Éliane is not sure who she can trust ...

 

Present: Remy Lang travels to a mysteriously inherited house on the Riviera to recover from the tragic loss of her husband and daughter. Although almost two years have passed since these events, Remy still has a hard time shaking off. One day, through strange events on the beach, the woman meets her neighbours, the Henry-Jones family, to whom she is invited to a party. It turns out that one member of this family is Adam - a photographer whom Remy had the opportunity to meet earlier while working on photo shoots for a fashion magazine to which she rented clothes (the woman runs the company "Remy's Wardrobe", where she sells vintage clothes ). Over time, it turns out that she and Adam have something more in common, and the time spent together can heal not only her heart, but also his. One day, returning from the flea market in Nice, Adam brings a box of books that were supposed to make his and Remy's free time pleasant. Inside, they find a catalog of works of art stolen during World War II. The woman is amazed when inside she finds a picture of a painting that hangs over the bed in her bedroom. Although she initially didn't want to even think about it, over time Remy decides to discover the story of her true origin. What secrets is Remy's past hiding? How does her story relate to Éliane?

 

It's been a long time since I read a book that would draw me so much. The author almost perfectly interweaves the past with the present, drawing portraits of women faced with difficult choices. This book draws the reader into a story about dedication to art, about endless and sincere love; love for art; love for another human being so pure and disinterested, ready to give up everything just to save what is left to be saved. Although many characters have been made up, the curator Rose Valland is a fact-based character - a true heroine who spied on the Germans. However, it was only on her deathbed that she put Göring's catalog (a catalog of works of art stolen during World War II) into a box, which she somehow managed to get after 1945, with all her notes, and in 1980 she sent it to the French Ministry of Culture, which was there by the time when in the nineties the crates found their way to the Ministry of Foreign Affairs, where an inventory of the contents was carried out and the catalog was discovered. It is thanks to people like Mademoiselle Valland that in museums such as the Louvre, we can admire the most outstanding works of art from before the Second World War.

 

. . . .


Sztuka, miłość, poświęcenie i… wojna. Właściwie na tym mogłabym zakończyć swoją recenzję, ponieważ te cztery słowa dokładnie opisują to co znajdziemy w „Dom na Riwierze”. Zapewne ktoś zwróci za chwilę uwagę, że przecież już Wam o tej książce wspominałam na Instagramie, więc po co się powtarzać… Właściwie byłaby to słuszna uwaga, ale wtedy dopiero zaczynałam ją czytać, więc moje streszczenie było równie krótkie co cztery słowa rozpoczynające ten akapit. Ponadto nie byłam jeszcze świadoma jak wielkie emocje wywrze na mnie ta opowieść – aż do wczorajszego wieczoru, kiedy ze łzami w oczach przewróciłam ostatnią kartkę. Teraz wiem, że zasługuje ona na znacznie więcej a już na pewno na to, aby poświęcić jej całą rubrykę w moim cyklu literackim. Poniekąd dlatego, że książka oparta jest na autentycznych faktach, a poniekąd dlatego, że jak wspomniała w swojej recenzji Barbara Wysoczańska „tej powieści się nie czyta, ją się pochłania” z czym wprost nie mogę się nie zgodzić. Dlatego zapraszam Was do mojej jak nazbyt obszernej recenzji, ale wciąż niewystarczającej, aby zdradzić zbyt wiele szczegółów, która mam nadzieję sprawi, że nie będziecie mogli nie sięgnąć po „Dom na Riwierze”. 

Dom na Riwierze

Historia zaczyna się w Paryżu w roku 1939, kiedy to poznajemy rodzinę Dufort-ów – rodziców Éliane, jej cztery siostry, oraz brata. Jako najstarsza z sióstr, Éliane pomagała rodzicom pracując na dwa etaty – pierwszy odbywała za dnia w Luwrze, w którym przed pracą również uczęszczała do École du Louvre, gdzie zgłębiała wiedzę o sztuce (marzyła o tym, by któregoś dnia zostać artystką) – drugi natomiast zaczynała pod wieczór w rodzinnej brasserie, która właściwie zamiast przynosić zyski, pochłaniała wszystkie pieniądze. Luc, brat Éliane miał trochę więcej szczęścia – jako jedyny syn i mężczyzna, był zwolniony z wszelkich obowiązków na rzecz rodziny. Zamiast tego również uczył się w École du Louvre, ale mimo swojej wielkiej miłości do sztuki, wolał przesiadywać w kawiarniach pośród artystów i modelek. Chociaż sama sytuacja rodziny Dufort była trudna, był to również okres, w którym Hitler zajął znaczną część Europy co wprowadzało niepokój na ulice Paryża. Mimo tego pewnego dnia szczęście uśmiecha się do Éliane i poznaje ona przyjaciela jej brata, z którym z czasem połączy ją wielkie uczucie. Xavier Laurent, jest przystojny i dobrze sytuowany. Jego ojciec posiada galerie sztuki w Londynie, Paryżu i Nowym Jorku a sam Xavier, chociaż sercem bliżej mu do malarstwa, skończył prawo na uniwersytecie w Oxfordzie i miał przejąć zarządzanie europejskimi interesami w galerii. Napięta sytuacja wojenna, która rozgrywa się poza granicami Francji, sprawia, że pracodawca Éliane – zbiera pomocników, którzy pomogą oczyścić Luwr i przenieść większość dzieł sztuki, aby zapewnić im bezpieczeństwo na wypadek inwazji nazistów, która następuje kilka miesięcy później. Z czasem kobieta zostaje zatrudniona przez Niemców w muzeum Jeu de Paume jako pomoc do katalogowanie dzieł sztuki. Razem z kustoszką Rose Valland, zaczyna prowadzić niebezpieczną grę sporządzając rejestr skradzionych dzieł sztuki, szyfrując notatki i przekazując ważne informacje ruchowi oporu. Niestety, pośród sprzymierzeńców, okazuje się być również zdrajca przez co Éliane nie jest pewna, komu może zaufać… 

 

Obecnie: Remy Lang udaje się do odziedziczonego w tajemniczy sposób domu na Riwierze, by dojść do siebie po tragicznej stracie męża i córki. Chociaż od tych wydarzeń minęły już prawie dwa lata, Remy nadal nie może się otrząsnąć. Pewnego dnia przez dziwne wydarzenia na plaży, kobieta poznaje sąsiadów, rodzinę Henry-Jones, do których zostaje zaproszona na przyjęcie. Okazuje się, że jednym członkiem tej rodziny jest Adam – fotograf, którego Remy miała okazję spotkać już wcześniej podczas pracy przy sesjach zdjęciowych dla magazynu modowego, do którego wypożyczała ubrania (kobieta na co dzień prowadzi firmę „Szafa Remy”, gdzie sprzedaje prawdziwe vintage perełki). Z czasem okazuje się, że łączy ją z Adamem coś więcej a wspólnie spędzony czas może uleczyć nie tylko jej serce, ale również i jego. Któregoś dnia wracając z targu staroci w Nicei, Adam przywozi pudło z książkami, które miały umilić wolne chwile zarówno jemu jak i Remy. W środku znajdują katalog dzieł sztuki skradzionych podczas II wojny światowej. Kobieta jest zdumiona, kiedy w środku znajduje zdjęcie obrazu, który wisi nad łóżkiem w jej sypialni. Chociaż początkowo nie chciała nawet o tym myśleć, z czasem Remy postanawia odkryć historię swojego prawdziwego pochodzenia. Jakie sekrety skrywa przeszłość Remy? Jaki związek ma jej historia z Éliane? 

 

Dawno nie czytałam książki, która tak bardzo by mnie wciągnęła. Autorka niemalże doskonale splata przeszłość z teraźniejszością rysując portrety kobiet postawionych przed trudnymi wyborami. Książka ta wciąga czytelnika w opowieść o poświęceniu dla sztuki, o bezkresnej i szczerej miłości; miłości do sztuki; miłości do drugiego człowieka tak czystej i bezinteresownej gotowej oddać wszystko byle tylko ocalić to co jeszcze pozostało do ocalenia. Chociaż wiele postaci zostało zmyślonych, kustoszka Rose Valland jest postacią opartą na faktach - prawdziwą bohaterką, która szpiegowała Niemców. Jednak dopiero na łożu śmierci włożyła do pudełka katalog Göringa (katalog dzieł sztuki skradzionych podczas II wojny światowej), który jakimś cudem udało jej się zdobyć jakoś po 1945 roku, wraz ze wszystkim swoimi notatkami i w 1980 roku wysłała do francuskiego Ministerstwa Kultury, który leżał tam do czasu, gdy w latach dziewięćdziesiątych skrzynie trafiły do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie przeprowadzono inwentaryzację zawartości i odkryto katalog. To właśnie dzięki takim ludziom jak Mademoiselle Valland w muzeach takich jak Luwr możemy podziwiać najwybitniejsze dzieła sztuki sprzed II wojny światowej. 
Source: Sarah Hannam


Source: Sarah Hannam


You are probably wondering what is going on with this beautiful pink villa, which served as the background for today's post ...When you decide to dig into the story in this book, you will find out that the house Remy lived in was a beautiful pink villa surrounded with many gardens and majestic sea views. As the author herself revealed in one of the interviews, Remy's house is a replica of the villa from the above photos - Villa Ephrussi de Rothschild, which is located in Saint-Jean-Cap-Ferrat.

 

Zapewne zastanawiacie się o co chodzi z tą piękną różową willą, która posłużyła jako tło do dzisiejszego wpisu… Kiedy zagłębicie się w historię książki, dowiecie się z niej, że dom na Riwierze, w którym mieszka Remy to była piękna willa w różowym kolorze otoczona kilkoma ogrodami i majestatycznym widokiem na morze. Jak sama autorka zdradziła w jednym z wywiadów, dom Remy jest repliką willi z powyższych zdjęć - Villa Ephrussi de Rothschild, która zlokalizowana jest w Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Ściskam!
M.Comments

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact