POLISH FESTIVE TRADITIONSPhoto by Nicole Engelmann
Christmas traditions reign in every Polish home. Nevertheless, many of them differ in individual provinces. Our knowledge with them is transmitted for generations. Parents are already educating us in the field of Christmas traditions so that we can absorb them with age and later share them with our families. Each of us knows them, but do we know where Christmas traditions come from? To introduce you in a festive atmosphere, I have prepared a small collection of information in this field. I will be very pleased if you share with me the traditions that are practiced in your homes! :)

. . . .

Bożonarodzeniowe tradycje królują w każdym polskim domu. Niemniej jednak wiele z nich różni się w poszczególnych województwach. Nasza wiedza z nimi związana jest przekazywana od pokoleń. Rodzice już od malutkiego dokształcają nas w dziedzinie świątecznych tradycji abyśmy z wiekiem przyswajali je a później dzielili się nimi z naszymi rodzinami. Każdy z nas je zna, ale czy wiemy skąd pochodzą? Aby wprowadzić siebie oraz Was w świąteczny klimat, przygotowałam dla mały zbiór informacji w tej dziedzinie. Będzie mi ogromnie miło, jeżeli podzielicie się ze mną tradycjami, które praktykowane są w Waszych domach! :)

1. Breaking the wafer

The custom of breaking the wafer comes from the late 18th century. In addition to Poland, it is cultivated in many other countries, such as the Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Ukraine and Italy. Today, the wafer is a form of wish that flows straight from the heart. Did you know that the original wafer role was played by the blessed bread? It was only in later times that the wafer adopted its present form, i.e. a thin piece of wheat flour and water.

1. Łamanie się opłatkiem

Zwyczaj łamania się opłatkiem pochodzi aż z końca XVIII wieku. Oprócz Polski, kultywowany jest on w wielu innych krajach takich jak Czechy, Słowacja, Litwa, Ukraina czy Włochy. Dzisiaj opłatek to dla nas forma życzeń, które płyną prosto z serca. Czy wiedzieliście, że pierwotną rolę opłatka pełnił błogosławiony chleb? Dopiero w późniejszych czasach opłatek przyjął obecną formę, czyli cienki kawałek wypieczonej mąki pszennej i wody.  

2. Free space at the table

A free seat at the table is a commonly known custom. According to this tradition, the free space remains free for the dire traveler who would appear on Christmas Eve. For many families, it is also a symbol of the memory of our relatives who for various reasons can not be with us at the table or are dead at the time.

2. Wolne miejsce przy stole

Wolne miejsce przy stole to zwyczaj powszechnie znany. Według tej tradycji, miejsce pozostaje wolne dla zgubnego wędrowcy, który miałby się pojawić w wigilijny wieczór. Dla wielu rodzin stanowi ono również symbol pamięci o naszych bliskich, którzy z różnych przyczyn nie mogą w tym czasie być z nami bądź nie żyją.

3. First star

I remember as if today, when as a child dressed in the most beautiful dress I stood in the window waiting for the first star. Without her, there was no option to sit at the table and start the supper. Often these expectations were lengthening so long that the stars were already full, but the dinner needed to be further refined :). It is a very nice custom that for me as a little girl brought enormous joy.

3. Pierwsza gwiazdka

Pamiętam jak dziś, kiedy jako dziecko wystrojona w najśliczniejszą sukienką stałam w oknie wyczekując pierwszej gwiazdki. Bez niej nie było opcji, aby zasiąść do stołu i rozpocząć wieczerzę. Często te oczekiwania wydłużały się na tyle, że gwiazdek było już pełno, ale kolacja wymagała jeszcze dopracowania :). To bardzo miły zwyczaj, który dla mnie jako małej dziewczynki wnosił dużo radości.

4. The holiday custom - Masuria and Warmia

Now it's time for some curiosities that I have just discovered (in my house they were not practiced). In Masuria and Warmia, it is still customary to draw straws from under the tablecloth. It consists in the fact that under the tablecloth straws are hidden, which after the supper each of the revelers had to pull out. The one who came to the straight straw had a simple and good life. The one who pulled the curved straw was to lead a difficult and winding life.

4. Zwyczaj świąteczny - Mazury oraz Warmia

Teraz czas na kilka ciekawostek, które sama dopiero odkryłam (u mnie w domu nie były one bowiem praktykowane). Na Mazurach oraz Warmii nadal celebrowany jest zwyczaj wyciągania słomek spod obrusu. Polega on bowiem na tym, że pod obrus chowane są słomki, które po wieczerzy każdy z biesiadników miał wyciągać. Ten, który trafił na prostą słomkę miał wieść proste i dobre życie. Ten, który natomiast wyciągnął słomkę przekrzywioną miał wieść trudne i kręte życie. Czy u Was w domu jest praktykowana ta tradycja? :)

5. Podlaskie traditions

At the end, something from Podlasie, where it is said that the tradition of leftovers after supper has been cherished to this day. It consists in the fact that the remaining leftovers are placed near the oven for the whole night. Before them, a bench is placed on which sand or ash is poured. According to this tradition, it is believed in the hauntings of the dead. Sand or ash on the bench was supposed to be a place where traces were left, after which family members would recognize the deceased.

5. Podlaskie zwyczaje

Na koniec coś z Podlasia, gdzie podobno do dnia dzisiejszego pielęgnowany jest zwyczaj resztek po wieczerzy. Polega on na tym, że pozostałe resztki jedzenia zostawia się koło pieca na całą noc. Przed jedzeniem ustawia się ławkę, na której wysypuje się piach lub popiół. Zgodnie z tą tradycją wierzy się bowiem w nawiedziny zmarłych. Piach lub popiół na ławce miał być miejscem, gdzie pozostaną ślady, po których członkowie rodziny rozpoznaliby zmarłego.

Ściskam!
M.

Comments

  1. Za to u Ciebie, a przynajmniej na Górnym Śląsku, jest kilka ciekawych wigilijnych potraw, jak choćby moczka, czy siemieniotka. Moczkę próbowałam -pycha! Siemieniotki nie znam.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Niestety, ale nie są mi one znane :( Pozdrawiam :*

      Delete

Post a Comment

Instagram

FOLLOW @OFSIMPLETHINGS ON INSTAGRAM
© 2019 OF SIMPLE THINGS | All rights reserved. Contact